Filtering by Tag: Ana Blandiana

”Because Everything… ” brings Alex Mirutziu and Ana Blandiana 'face to face'

Added on by Alex Mirutziu.

Photo: Alina Andrei

ENG

”Because Everything…”

”The four poems by Ana Blandiana, “Totul”, “Cruciada Copiilor”, “Delimitari” and “Eu cred”, triggered a similar preoccupation regarding my identity, and that of our nation as a whole. From 2013 in diverse ways and mediums I tried to give an answer to the question of Why? Why we are the way we are?

Thirty-five years after Blandiana’s lucid picture of socialist Romania I arrive in similar spirit with “Because", my own manifest, and as a footnote to the exhibition title I dare add (is too late) but not your ordinary “too late” but the one of Lucian Pintilie” - Alex Mirutziu

The exhibition is part of ”The sphere of points”, a project by Ovidiu Leuce.

On view at White Cuib - Cluj, until 27 February 2019.

RO

”Pentru că Totul…”

”Cele patru poezii semnate de Ana Blandiana, “Totul”, “Cruciada Copiilor”, “Delimitări” și “Eu cred”, au declanșat preocuparea mea față de identitatea proprie și a noastră ca nație. Începând din 2013, în diverse feluri și moduri de lucru am încercat să răspund la întrebarea: De ce? De ce suntem așa cum suntem?

După 35 de ani de la radiografia poporului român în socialism a Anei Blandiana intervin pe o filieră asemănătoare cu manifestul “Because”, iar ca notă de subsol la titlul acestei expoziții adaug (e prea târziu) însă nu orice “prea târziu”, ci cel al lui Lucian Pintilie” - Alex Mirutziu

Expoziția face parte din ”Sfera din puncte”, un proiect de Ovidiu Leuce.

Expoziția se poate vizita până în data de 27 februarie 2019, la White Cuib, Cluj-Napoca.

”The sphere of points”, soon at White Cuib in Cluj

Added on by Alex Mirutziu.

The sphere of points / Sfera din puncte

A project by / Un proiect de: Ovidiu Leuce

14 - 20 February: Norbert Filep \ Cristian Opriș
21 - 27 February: Alex Mirutziu \ Ana Blandiana
28 February - 6 March: Delia Maxim \ Ghenadie Popescu
7 - 14 March: Ovidiu Leuce \ Eugenia Pop

White Cuib

str. F.D.Roosevelt, nr. 2/1, 400021 Cluj-Napoca

EN

"I developed the first film. A few images from the holiday camp in Turda. The greatest thing was the continuity. NON STOP. Day – night together. That’s how the sphere appears = THE SOUL SPHERE MADE OF POINTS. The three groups: 4boys A, 4 boys B and the school girls, 4 as well somehow. Then separate individuals, not in relations with the others. And suddenly the whole was complete, shapes in space, what fun we had, what answers we came up with for problems like: myself- the other? The relationships. What can I do alone? I’m working for others and others work for me! It is a reason to love everybody because we never know how, when and who works for us” - Eugenia Pop, letter fragment, 20 July 1999

"Throughout this project four artists are invited to make a gesture of gratitude towards a person who inspired them during their artistic and human growth, who contributed to their way of creating, of thinking, of relating to others and themselves. For a week each participating artist engages in a simple and substantive dialogue with his or her guest; a natural conversation, without elocution, in this public space with an intimate dimension.

A series of exhibitions like the formal expressions of a meeting, of seemingly small and casual events that in time prove to have the force of fertile seeds in a fertile soil. Reflections on the possible transformations born out of encounters, on their capacity to create experiments, to unleash energies, to transform dreams in visions and visions in acts. Creative gestures that emanate the energy of conscious and profound individuals, active participants in the life of the community” - Ovidiu Leuce

RO

"Am developat primul film. Câteva imagini din tabara Turda. Cel mai grozav lucru a fost continuitatea. NON STOP. Zi - noapte împreună. Aşa apare sfera = SUFLETUL SFERA DIN PUNCTE. Cele trei grupuri: 4 băieţi A, 4 băieţi B şi elevele într-un fel tot 4. Apoi indivizii separaţi, scoşi din relaţie cu ceilalţi,- activităţile, pauzele, emoţiile. Şi brusc întregul ce s-a realizat, forme amplasate în spaţiu, cum ne-am distrat, ce răspunsuri au venit la probleme ca: eu- celălalt? Relaţia. Ce pot face singur? Ce fac cu ceilalţi împreună? Muncesc pentru alţii şi alţii pentru mine! E un motiv să iubim pe toată lumea căci nu ştim niciodată cine, când şi cum munceşte pentru noi" - Eugenia Pop, fragment dintr-o scrisoare, 20 iulie 1999

”Pe durata acestui proiect patru artişti sunt invitaţi la un gest de recunoştinţă către o persoană care i-a inspirat pe parcursul creşterii lor artistice şi umane, care a contribuit la modul lor de a creea, de a gândi, de a se raporta la ceilalţi şi la ei înşişi.

Fiecare artist participant realizează, timp de o săptămână, un dialog concret şi simplu cu invitatul său; o conversaţie fără enfază, naturală, în acest spaţiu public cu o dimensiune intimă.

O serie de expoziţii ca expresii formale ale unor întâlniri, ale unor evenimente aparent mărunte şi cazuale care însă au dovedit în timp a avea forţa unor seminţe rodnice pe un pământ fertil. Reflecţii asupra posibilelor transformări născute din întâlniri, asupra capacităţii lor de a creea experienţe, de a descătuşa energii, de a transforma visele în viziuni şi viziunile în acte. Gesturi creative ce emană energia unor indivizi conştienţi şi profunzi, participanţi activi la viaţa comunităţii" - Ovidiu Leuce