An account of Alex Mirutziu's works at Center for Contemporary Art Warsaw

Added on by Alex Mirutziu.
PHOTO GALLERY 

KILKA GRAMÓW CZERWONEGO, ŻÓŁTEGO, NIEBIESKIEGO.
Nowa sztuka z Rumunii.

Artyści: Apparatus 22, Anca Benera & Arnold Estefan, Irina Botea, Mihuț Boșcu Kafchin, Cătălin Burcea, Mircea Cantor, Radu Cioca, Radu Comşa, Adrian Ghenie, Maxim Liulca, Ioana Nemeş, Alex Mirutziu, Anca Munteanu Rîmnic, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Cristian Rusu, Şerban Savu, Răzvan Sădean, Mona Vătămanu & Florin Tudor

Wystawa towarzysząca: "Álmoskönyv" według projektu Victora Mana
Artyści: Ștefan Bertalan, Nagy Albert, Incze Ferenz, Miklóssy Gábor, Kancsura István, Fülöp Antal Andor, Victor Man, Anna-Bella Papp, Zoltán Huszárik

Otwarcie wystawy: 10 marca 2014, godz. 18.00
Wystawa trwa do 8 czerwca 2014
Kurator: Ewa Gorządek
Aranżacja wystawy: Jarosław Kozakiewicz
Galeria 2


Podczas otwarcia wystawy odbędzie się performance Alexa Mirutziu we współpracy z Eliasem Merino "Scotopolitic Objects #2 na pięciu performerów i elektroakustyczne impromptu" oraz koncert Karpov not Kasparov.

Wystawa "Kilka gramów czerwonego, żółtego, niebieskiego. Nowa sztuka z Rumunii" jest szeroko zakrojoną prezentacją najnowszej sztuki rumuńskiej. Do udziału w niej zostali zaproszeni artyści młodego pokolenia, które począwszy od połowy lat 2000 bardzo wyraźnie zaczęło manifestować swoją obecność na scenie artystycznej, lokalnej i międzynarodowej. Pokolenie trzydziestokilkuletnich artystów rumuńskich dorastało w czasach komunizmu, było świadkiem rozpadu i upadku systemu, a także doświadczało gwałtownej inwazji kultury konsumpcyjnej i szeroko rozumianych "zachodnich wzorców" stylu życia w rodzimym społeczeństwie; to wszystko dostarczyło im wyjątkowej perspektywy, z której podejmują artystyczne refleksje i formułują komentarze na temat obserwowanych przemian.

Twórcy ci wywodzą się głównie z dwóch kulturotwórczych ośrodków, Bukaresztu i Kluża-Napoki, chociaż niektórzy z nich mieszkają już od pewnego czasu poza krajem. Wiodącym tematem wystawy jest artystyczna refleksja o współczesnej Rumunii, jej teraźniejszości ściśle powiązanej z najnowszą historią oraz budowanie tożsamości, zarówno tej indywidualnej, w wymiarze jednostki, jak i zbiorowej. Te wątki są widoczne w twórczości młodych artystów rumuńskich na różnych poziomach krytycznego dyskursu: relacji do przeszłości, tradycji artystycznej, czy podejmowania bieżących problemów społecznych. Twórczość tych artystów charakteryzuje się mocną podstawą konceptualną,zaś każdy z nich na swój sposób dekonstruuje interesujące go idee i zjawiska. Ich prace łączą w sobie autentyczność artystycznych decyzji z dojrzałością operowania językiem wybranych mediów, takich jak malarstwo, wideo, rzeźba, performance, instalacja. Współczesna scena sztuki rumuńskiej nie jest homogeniczna, występuje na niej równolegle wiele nurtów i odniesień do różnych tradycji, ale wystawa ta rysuje dość wyraźny obraz aktualnych, rumuńskich praktyk artystycznych.

W ramach głównej wystawy pokazany zostanie też osobny projekt "Álmoskönyv", którego kuratorem jest artysta Victor Man. W specjanie zaaranżowanej przestrzeni galerii Victor Man prezentuje prace artystów różnych generacji, wprowadza też akcent w postaci dzieła sztuki filmowej reżysera węgierskiego, zwracając przy tym uwagę na skomplikowane relacje w perspektywie wielokulturowości, tak charakterystycznej dla tego obszaru Europy.


(text taken from www.csw.art.pl)


romanian version bellow

A few grams of red, yellow, blue.
New Romanian Art.


Artists: Apparatus 22, Anca Benera & Arnold Estefan, Irina Botea, Mihuț Boșcu Kafchin, Cătălin Burcea, Mircea Cantor, Radu Cioca, Radu Comşa, Adrian Ghenie, Maxim Liulca, Ioana Nemeş, Alex Mirutziu, Anca Munteanu Rîmnic, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Cristian Rusu, Şerban Savu, Răzvan Sădean, Mona Vătămanu & Florin Tudor

Opening of the exhibition: March 10, 2014 at 6 p.m.
On view through: June 8, 2014
Curator: Ewa Gorządek

Exhibition opening performance: Alex Mirutziu in collaboration with Elias Merino "Scotopolitic Objects #2 for five performers and electroacoustic impromptu" and a concert by Karpov not Kasparov

An exhibition "A few grams of red, yellow, blue. New Romanian Art." with a comprehensive presentation of the latest works from Romanian artists of the younger generation, whom since the mid-2000s have begun to manifest their presence in the art scene, locally as well as on an international scale. This thirty-something generation grew up under communism, witnessed the breakdown and collapse of the system, coupled with experiencing the violent invasion of consumer culture in an indigenous society. Consequently, it is through this peerless perspective that the artist’s formulate their thoughts and comments on the observed changes.

These artists mainly originate from two centres, Bucharest and Cluj-Napoca, although in contrast, some of them have been living outside of the country for some time. The exhibition’s leading theme is artistic reflection on contemporary Romania, its present - closely linked to recent history - as well as building its identity, both the individual and collective. These themes are evident in the works of young Romanian artists on various levels of critical discourse: relationship to the past, artistic tradition, or undertaking current social problems. The works are characterized by a strong conceptual basis, and each of the artists, in their own way, deconstructs the ideas and phenomena that interest them. Their works combine the authenticity of artistic decisions with the conscious use of selected media, such as painting, video, sculpture, performance, and installation. The Romanian contemporary art scene is not homogeneous, instead, occurring parallel to one another are the many trends and references to different traditions in it. However, this exhibition depicts a fairly clear picture of the current Romanian artistic practices.

A separate project will be shown within the frames of the main exhibition, whose curator is artist Victor Man. In a distinctively arranged gallery space, Victor Man will present the works of, amongst others, Anna-Bella Papp, Stefan Bertalan, as well as the film "Szindbád" by Zoltán Huszárik. In his show, Man unites artists from different generations and ushers in a strong accent with the use of a film from the Hungarian director, taking into account the complex relationships in the perspective of multiculturalism that is characteristic to this region of Europe.

Partners: City of Warsaw, Rumuński Instytut Kultury, Sofitel Warsaw Victoria, Epson

Wine on the vernissage sponsored by: Vinarte

CCA media patronage: TOK FM, Elle Decoration, Harper's Bazaar, KMAG, Aktivist, Warsaw Insider, Hiro, Stolica, Label Magazine, artinfo.pl, PURPOSE

romanian version

A FEW GRAMS OF RED, YELLOW, BLUE
expoziție de artă nouă românească la Varșovia

10 martie – 8 iunie 2014
Centrul pentru Artă Contemporană Zamek Ujazdowski
Curator: Ewa GorządekEvenimentul A FEW GRAMS OF RED, YELLOW, BLUE, pregătit la Centrul pentru Artă Contemporană Zamek Ujazdowski din Varșovia, va fi cea mai mare expoziție de artă contemporană românească organizată în Polonia, o manifestare de o anvergură și valoare speciale, care face onoare deosebită culturii române și instituțiilor care o reprezintă. Pentru a lua parte la ea au fost invitați artiști ai tinerei generații, care începând din anul 2000 au început să-și manifeste foarte pregnant prezența pe scena artistică, locală și internațională. Generația creatorilor români cu vârste de 30-40 de ani s-a maturizat în perioada comunistă, a fost martoră a descompunerii și căderii sistemului, a resimțit invazia bruscă și efectele culturii de consum în societatea românească; toate acestea le-au furnizat artiștilor o perspectivă specială, din care abordează reflecția artistică și formulează comentarii pe tema schimbărilor observate.

Creatorii aleși provin în principal din două centre culturale, București și Cluj, cu toate că o parte din ei locuiesc deja de ceva vreme în afara țării. Tema principală a expoziției este reflecția artistică asupra României contemporane, asupra prezentului ei, strâns legat de istoria recentă, de asemenea construirea identității, atât individuale, cât și colective. Aceste motive sunt vizibile în creația tinerilor artiști români la diferite niveluri ale discursului critic: raportarea la trecut, la tradiția artistică sau abordarea problemelor sociale actuale. Creația acestor artiști este caracterizată de o atitudine conceptuală puternică, în timp ce fiecare dintre ei, în felul său, demonstrează ideile și fenomenele care îl interesează. Lucrările lor îmbină autenticitatea deciziilor artistice cu maturitatea operării cu limbajul mediului ales - pictură, sculptură, instalație, performance, video.

(http://www.icr.ro/varsovia/evenimente-9/a-few-grams-of-red-yellow-blue-expozitie-de-arta-noua-romaneasca-la-varsovia.html)

Center for Contemporary Art Warsaw
Press conference - "A few Grams of Red, Yellow, Blue" exhibition / Photo © CCA Warsaw


Opening of "A few Grams of Red, Yellow, Blue" exhibition / Photo © CCA Warsaw
Opening of "A few Grams of Red, Yellow, Blue" exhibition / Photo © CCA Warsaw
Opening of "A few Grams of Red, Yellow, Blue" exhibition / Photo © CCA Warsaw
Alex Mirutziu in collaboration with Elias Merino - Scotopolitic Objects #2 for five performers and electroacoustic impromptu / Photo © CCA Warsaw
Alex Mirutziu in collaboration with Elias Merino
Scotopolitic Objects #2 - for five performers and electroacoustic improptu 
Performers: 
from left to right: Maxim Liulca, Diana Marincu, Razvan Sadean, Flaviu Rogojan, Radu Comsa
Alex Mirutziu in collaboration with Elias Merino - Scotopolitic Objects #2 for five performers and electroacoustic impromptu / Photo © Diana Marincu
Alex Mirutziu in collaboration with Elias Merino - Scotopolitic Objects #2 for five performers and electroacoustic impromptu / Photo © CCA Warsaw
Installation view / Photo © Diana Marincu
Alex Mirutziu - Architecture for page turn / Photo © Alex Mirutziu
Alex Mirutziu - Architecture for page turn / Photo © Alex Mirutziu
Photo © Alex Mirutziu
Alex Mirutziu - Where is the poem? / Photo © Alex Mirutziu